ALGEMENE VOORWAARDEN ESTELLE

 

Estelle Shop Breda B.V. , gevestigd te (4811 ZA) BREDA aan de Korte Brugstraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82820643, hierna te noemen: ‘ESTELLE’

 

 1. Toepasselijkheid en aanbiedingen
  1. Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ESTELLE goederen en/of diensten van welke aard dan ook, aan opdrachtgever aanbiedt of levert en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
  2. Toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Indien deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever die door partijen op een overeenkomst van toepassing zijn verklaard, prevaleert hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
  4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
  5. ESTELLE kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.
  6. ESTELLE behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, opdrachten te weigeren.
 2. Het aanbod
  1. Alle aanbiedingen van ESTELLE zijn vrijblijvend, tenzij door ESTELLE schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. ESTELLE heeft het recht om een vrijblijvend aanbod aan de opdrachtgever, die dat heeft aanvaard, te herroepen binnen twee (2) werkdagen na kennisneming van die aanvaarding.
  3. Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
  4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van door ESTELLE aangeboden goederen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ESTELLE niet.
  5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ESTELLE opgegeven gegevens waarop ESTELLE haar aanbieding baseert.
 3. Totstandkoming van overeenkomsten
  1. Een overeenkomst met ESTELLE komt slechts tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan harerzijds en treedt in de plaats van vrijblijvend uitgebrachte offertes, dan wel mondelinge afspraken.
  2. Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
 4. Prijzen en prijsaanpassing
  1. Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting, accijnzen en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
  2. Wijzigingen van overheidswege in belastingen, accijnzen, heffingen en dergelijke kunnen te allen tijde na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de levering worden doorberekend in de prijs van de producten en/of diensten.
  3. Wijzigingen van overheidswege in belastingen, accijnzen, heffingen en dergelijke kunnen te allen tijde na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de levering worden doorberekend in de prijs van de producten en/of diensten.
  4. Ten aanzien van consumenten behoudt ESTELLE zich het recht voor om na drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de levering de prijs van de producten en/of diensten te indexeren overeenkomstig de consumentenprijsindex, waarbij 2015 als basisjaar geldt (2015=100). Indien dit lijdt tot een prijsverhoging, is de consument gerechtigd om de overeenkomst binnen tien (10) dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
  5. Voor zover mogelijk zal ESTELLE de opdrachtgever van prijswijzigingen op voorhand op de hoogte stellen.
  6. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigingen met een prijsverhoging door ESTELLE, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst met ESTELLE schriftelijk te beëindigen. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving door ESTELLE van de prijsverhoging heeft beëindigd, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefsverhoging.
 5. Betaling
  1. Betaling vindt plaats op basis van door ESTELLE gestuurde facturen in de valuta waarin is gefactureerd.
  2. De opdrachtgever zal de door hem verschuldigde bedragen voldoen binnen veertien (14) dagen na bezorging van de factuur, tenzij hiervan door ESTELLE schriftelijk in de opdrachtbevestiging is afgeweken.
  3. ESTELLE is gerechtigd om een volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vragen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  4. Alle betalingen die door de opdrachtgever zijn verricht strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde renten en kosten. Pas daarna strekken de betalingen tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, ongeacht indien de opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
  5. De opdrachtgever is op geen enkel moment gerechtigd om zijn betalingsverplichting jegens ESTELLE te verrekenen met een vordering van de opdrachtgever op ESTELLE, uit welke hoofde dan ook, tenzij ESTELLE hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  6. De opdrachtgever is op geen enkel moment gerechtigd zijn betalingsverplichting jegens ESTELLE op te schorten, uit welke hoofde dan ook.
  7. Alle door ESTELLE gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim bij niet tijdige betaling.
  8. ESTELLE is gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente dan wel de wettelijke rente voor consumententransacties in rekening te brengen.
  9. Klachten naar aanleiding van de facturering dienen uiterlijk acht (8) kalenderdagen na factuurdatum, onder duidelijke omschrijving van de klacht, schriftelijk bij ESTELLE te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.
 6. Leveringstermijnen / responsetijden
  1. Alle door ESTELLE genoemde leveringstermijnen en/of responsetijden zijn naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De door ESTELLE gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen.
  2. ESTELLE is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is ESTELLE gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of leveringstermijn als partijen van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn afgeweken.
  3. Indien overschrijding van genoemde termijnen onvermijdelijk is, zal ESTELLE opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen terstond in overleg treden.
  4. De enkele overschrijding van een door ESTELLE genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt ESTELLE niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen, komt ESTELLE wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever ESTELLE schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gegund van minimaal veertien (14) dagen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ESTELLE in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 7. Medewerking opdrachtgever
  1. Indien dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal opdrachtgever haar medewerking verlenen, door bijvoorbeeld het tijdig verschaffen van nuttige en noodzakelijke informatie van hoeveelheden, plaats van levering en dergelijke.
  2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste toepassing en het gebruik van de geleverde producten en/of diensten in zijn organisatie en voor de juistheid van de keuze voor het gebruik van deze producten en diensten voor (het realiseren van) zijn onderneming(-sdoelstellingen) evenals voor de beveiliging van personen en van zijn gegevens.
  3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, materialen en/of medewerking niet of niet tijdig volgens de afspraken ter beschikking staan van ESTELLE, heeft ESTELLE het recht de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten evenals om aan opdrachtgever extra kosten volgens de geldende tarieven in rekening te brengen.
  4. Ingeval medewerkers van ESTELLE of door ESTELLE ingeschakelde derden op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers of ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart ESTELLE voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van ESTELLE of door ESTELLE ingeschakelde derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van ESTELLE of door ESTELLE ingeschakelde derden kenbaar maken.
 8. Inschakeling derden
  1. ESTELLE heeft het recht om voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
  2. Indien en voor zover ESTELLE goederen of diensten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. ESTELLE zal deze voorwaarden op eerste verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en ESTELLE om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn, buiten toepassing worden verklaard of in geval van strijdigheid, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.
 9. Garantie
  1. ESTELLE kan niet garanderen dat de door haar geleverde goederen en/of diensten, te allen tijde zonder beperkingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, houdbaarheid, en specifieke toepassing. ESTELLE streeft ernaar beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden.
  2. Als zichtbare gebreken aan de verpakking of tekorten worden geconstateerd, dan dient opdrachtgever die zichtbare gebreken of tekorten direct bij levering telefonisch en aansluitend schriftelijk aan ESTELLE te melden binnen maximaal vijf (5) werkdagen na aflevering.
  3. Niet zichtbare gebreken aan geleverde goederen dient opdrachtgever direct na ontdekking telefonisch aan ESTELLE te melden en aansluitend binnen zeven (7) dagen daarop schriftelijk te bevestigen met dien verstande dat dergelijke gebreken binnen uiterlijk dertig (30) dagen na aflevering aan opdrachtgever aan ESTELLE dienen te worden gemeld.
  4. Na het constateren van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik van de desbetreffende product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of laten ter voorkoming van (verdere) schade.
  5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van het product of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
  6. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ESTELLE het gebrekkig product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, ter keuze van ESTELLE, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om het te vervangen product aan ESTELLE te retourneren en de eigendom daarover aan ESTELLE te verschaffen, tenzij ESTELLE anders aangeeft.
  7. Indien blijkt dat opdrachtgever ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn/haar rekening.
  8. Op producten die door ESTELLE geproduceerd zijn, geeft ESTELLE dertig (30) dagen garantie vanaf de datum van aanvaarding.
  9. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan.
  10. Het indienen van een klacht/reclame ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens ESTELLE.
  11. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door ESTELLE in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
 10. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle goederen, resultaten van dienstverlening, alsmede databankrechten, die aan opdrachtgever zijn of worden verstrekt/geleverd, of beschikbaar gesteld door ESTELLE, berusten uitsluitend bij ESTELLE of haar toeleveranciers.
  2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen, databankrechten of (andere) rechten van (intellectuele) eigendom te verwijderen of te wijzigen.
  3. ESTELLE blijft te allen tijde gerechtigd kennis, technieken, ideeën en materialen, onderdelen, algemene beginselen, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast in aan opdrachtgever geleverde producten of diensten, ook na de betreffende levering aan te wenden en daarover vrijelijk te beschikken.
  4. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan ESTELLE ter beschikking gestelde databases, programmatuur of materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever in de software, programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 11. Overmacht
  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij/zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van ESTELLE, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van ESTELLE evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden die voor de uitvoering van een overeenkomst worden gebruikt.
  2. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar daarna nog iets verschuldigd zullen zijn.
 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. ESTELLE aanvaardt aansprakelijkheid uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt.
  2. De totale aansprakelijkheid van ESTELLE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend euro en nul eurocent).
  3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:
   1. redelijke kosten, die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van ESTELLE aan de overeenkomst te laten beantwoorden - deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
   2. rredelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
   3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  4. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 12.2 is ESTELLE slechts aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever de schade gespecificeerd en gemotiveerd schriftelijk heeft gemeld binnen tien (10) dagen nadat de schade is ontstaan. Het bepaalde in dit artikel 12.4 is tussen ESTELLE en de opdrachtgever slechts van toepassing indien en voor zover een beroep van de opdrachtgever op de in artikel 12.3 bedoelde regeling in rechte niet wordt gehonoreerd.
  5. Aansprakelijkheid van ESTELLE voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan ESTELLE voorgeschreven zaken, materialen van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan ESTELLE voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 12.3 en 12.5, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
  6. De aansprakelijkheid van ESTELLE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever ESTELLE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ESTELLE ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ESTELLE in staat is adequaat te reageren.
  7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ESTELLE meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ESTELLE vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering.
  8. Opdrachtgever vrijwaart ESTELLE voor alle schade voortvloeiende uit aanspraken van derden, verband houdende met door ESTELLE geleverde producten diensten, waaronder mede begrepen: aanspraken van derden, ten gevolge van schade voortvloeiende uit handelen of nalaten van opdrachtgever ten tijde van het uitvoeren van de overeenkomst of andere oorzaken die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
  9. Wanneer producten worden geleverd waarin grondstoffen worden verwerkt die voorkomen op de lijst van drugsprecursoren, verlangt ESTELLE te allen tijde een eindgebruikersverklaring van opdrachtgever. Bij een afwijkende bestelling heeft ESTELLE een meldingsplicht bij de daarvoor aangewezen autoriteiten. Opdrachtgever vrijwaart ESTELLE van iedere aanspraak van derden en/of overheidsinstanties wanneer hij geleverde grondstoffen en/of producten toepast voor oneigenlijke en/of niet wettelijk toegestane doeleinden.
 13. Geheimhouding & Privacy
  1. ESTELLE en opdrachtgever zijn geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard, inclusief de eventueel door ESTELLE geleverde of beschikbaar gestelde recepturen. Vertrouwelijk is die informatie die expliciet als zodanig is bestempeld alsmede alle informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.
  2. De opdrachtgever verbindt zich de informatie geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: éénduizend euro en nul eurocent) voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro en nul eurocent) voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
  3. ESTELLE voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. ESTELLE zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  4. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal ESTELLE alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
  5. Opdrachtgever vrijwaart ESTELLE voor alle aanspraken van derden die jegens ESTELLE mochten worden ingesteld wegens een niet aan ESTELLE toe te rekenen schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
  6. Opdrachtgever vrijwaart ESTELLE voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens ESTELLE mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.
 14. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door ESTELLE te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van ESTELLE, zolang opdrachtgever enige vordering van ESTELLE, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, renten, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
  2. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ESTELLE te bewaren.
  3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van opdrachtgever plaatsvindt.
  4. Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ESTELLE tekort schiet of ESTELLE goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is ESTELLE gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Opdrachtgever zal medewerking verlenen en ESTELLE te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van ESTELLE. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die opdrachtgever met ESTELLE was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor ESTELLE uit de terugneming voortvloeien.
 15. Duur en Ontbinding
  1. Indien een overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van diensten en/of producten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één (1) jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of ESTELLE de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van zestig (60) dagen voor het einde van de betreffende periode. Opzegging vindt plaats door een aangetekend schrijven aan de wederpartij.
  2. ESTELLE heeft het recht de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
   1. de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting en ter zake daarvan in verzuim is;
   2. de opdrachtgever het door ESTELLE geleverde of ter beschikking gestelde heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het geleverde of ter beschikking gestelde heeft geschonden;
   3. de opdrachtgever in surseance van betaling komt te verkeren, of surseance van betaling wordt aangevraagd;
   4. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
   5. een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling voor de opdrachtgever wordt ingediend;
   6. de opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
   7. de opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert.
  3. ESTELLE heeft het recht een overeenkomst onmiddellijk via een schriftelijke kennisgeving te beëindigen, indien:
   1. zij de levering van enig geleverde producten staakt;
   2. de zeggenschapsrechten in de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele worden overgedragen aan een derde.
  4. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de opdrachtgever aan ESTELLE verschuldigde betalingen onmiddellijk opeisbaar.
  5. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat ESTELLE ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ESTELLE vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  6. ESTELLE is wegens beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 15.2 jegens de opdrachtgever nimmer gehouden tot enige schadevergoeding of betaling, onverminderd het recht van ESTELLE op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever wegens schending van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd overigens rechten die ESTELLE toekomen.
 16. Overdracht rechten en verplichtingen
  1. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESTELLE niet gerechtigd haar uit overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
  2. ESTELLE behoudt zich het recht voor om rechten en plichten uit een overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van ESTELLE alle door ESTELLE voor de overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.
 17. Koop op afstand
  1. Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die tussen ESTELLE en opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 18. Herroepingsrecht
  1. De consument kan de overeenkomst op afstand tot leveren van één of meer producten gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ESTELLE mag opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar mag opdrachtgever niet verplichten tot opgave van reden(en).
  2. De veertien (14) dagen bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, één of meerdere producten heeft ontvangen.
  3. Volgens specificaties van de consument gemaakte product(en), die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze , beslissing of specificaties van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (persoonlijk van aard zijn) en product(en) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 19. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 20. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ESTELLE.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ESTELLE. Dit hoeft niet als ESTELLE heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ESTELLE verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij anders wordt overeengekomen.
  6. ESTELLE vergoedt alle betalingen welke door de consument reeds zijn gedaan inclusief eventuele leveringskosten en exclusief rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product als bedoeld in lid 5, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de consument ESTELLE de herroeping meldt. Tenzij ESTELLE aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.
  7. ESTELLE gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
 21. Overige bepalingen
  1. Indien één of meer bepalingen in een overeenkomst tussen ESTELLE en de opdrachtgever en/of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of overige bepalingen daarin onverlet.
  2. Alle kosten die ESTELLE moet maken tot behoud of uitoefening van rechten jegens de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de opdrachtgever.
  3. Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
  4. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht deelbaar te zijn en als enig deel ervan om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn of anderszins geen werking mocht hebben, blijft het overige deel van deze voorwaarden volledig van kracht. Het ongeldige deel van deze voorwaarden wordt geacht te zijn vervangen door bepalingen die zoveel als mogelijk en toegestaan dezelfde werking hebben als het ongeldige deel.
 22. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ESTELLE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. Geschillen die tussen ESTELLE en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen ESTELLE en opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van derde overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden, behoudens dwingendrechtelijk anders bepaald, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland West Brabant locatie Breda.